Catégorie : Volontariat MEP

KABARY AN’ANDRIAMATOA MINISITRY NY TOEKARENA SY NY TETIPIVOARANA AMIN’NY FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY MPIROTSAKA AN-TSITRAPO

Asa goavana tokoa ny asa miandry anareo mpilatsaka antsitrapo ary izany dia ho fanasoavana ny mpiray tanidrazana aminareo ihany. Koa eto ary izahay ato amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana sy aminareo mpilatsaka antsitrapo. Tazony hatrany ny fahavononana, ny herin-tsaina sy herim-batana efa nananareo hatramin’izay mba hoentina hampivoatra sy hanatsarana ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ary koa mba hahatonga ny mpilatsaka antsitrapo Malagasy tsy hitsanga-menatra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Iray ihany no tanjona hotratrarina dia ny fampandrosoana ity Firenena malalantsika ity. Ary izany no anasako anareo mba handray anjara amin’ny fanentanana sy famporisihana ny olona mba hamita ny adidiny amin’izao fifidianana izao, mba hahatsapan’ny olom-pirenena fa ny safidiny no antoky ny ho avin’ny Madagasikara.